Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Klas 1 tot en met 6

In het vrijeschool onderwijs praten we nog over klassen. Na twee jaar kleuterklas, gaan de kinderen naar klas 1 en zo verder tot klas 6. Elke schooldag begint met een half uur zelfstandig werken, waarin elk kind in het eigen tempo en niveau werkt aan diverse taken. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak: het zogenaamde periodeonderwijs. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) worden hieraan aardrijkskunde en dierkunde toegevoegd, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 (groep 8) komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.


Later op de dag, volgen vaklessen: naast Nederlands leren de kinderen basiskennis van het Engels en Duits. In alle klassen zijn vaklessen in: handwerken, schilderen, vormtekenen, muziek, drama, gym en euritmie en in klas 5 en 6 ook houtbewerken. Klas 5 krijgt een seizoen lang tuinbouwles op de biologisch dynamische boerderij de Noorderhoeve. Er vindt regelmatig toetsing en begeleiding plaats, wat wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.


Een wezenlijk onderdeel van het vrijeschool onderwijs is dat kinderen regelmatig hun werk tonen, ofwel in een kleine expositie of een creatieve mini-voorstelling in de klas, waarbij de ouders uitgenodigd worden. Daarnaast is er ieder jaar een grote Klassenpresentatie-avond, waarbij klas 1 t/m 6 een kunstzinnige presentatie van recente lesstof houdt in de aula. Alle ouders worden hierbij uitgenodigd en het is een feest om hierbij aanwezig te zijn en de ontwikkeling van de kinderen door de klassen heen op het tonbeel te zien.


Gedurende het jaar zijn er ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers te vertellen over achtergronden van het onderwijs, bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.