Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Toetsen en leerlingenvolgsysteem

In de kleuterklassen gebruiken we het vrijeschool kleutervolgsysteem, gebaseerd op waarnemingskaders. Er worden bij de kinderen geen toetsen afgenomen. Bij de oudste kleuters wordt in het voorjaar wel een leerrijpheids-onderzoek afgenomen. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Met name voor kinderen die in de zomer zes jaar worden kan dit onderzoek helpen bij de beslissing of het al dan niet verstandig is om naar de eerste klas te gaan.


In klas 1 t/m 6 gebruiken de leerkrachten de zg. Volglijn om de vorderingen van het onderwijs en de kinderen vast te leggen. Daarnaast letten wij met name op een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen. Jaarlijks ontvangen de kinderen een ‘getuigschrift’ waarin deze ontwikkeling wordt beschreven.


Gedurende de hele schoolperiode neemt de klassenleerkracht (door onderwijsinspectie genormeerde) Cito-voortgangstoetsen af voor spelling, begrijpend lezen, rekenen en sociale vaardigheden. De resultaten verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat een totaalbeeld van ieder kind gedurende de gehele basisschool. Zo kunnen wij tijdig signaleren waar een leerling moeite mee heeft. Zo nodig stelt de leerkracht met de intern begeleider een handelingsplan op. Er is altijd overleg met de ouders hierover. Ook is het een prima hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.