Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Vrijwillige Ouderbijdrage

De school vraagt aan u een ouderbijdrage. Met de bijdrage organiseren wij extra activiteiten en specifiek vrijeschool gerelateerde onderwijszaken, zoals bijvoorbeeld de natuurlijke materialen die we gebruiken en de biologische voeding.


We gebruiken de ouderbijdrage voor kosten die we maken in categorie 4 van schoolkosten zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gedefinieerd. Dit kunt u hier nalezen.


De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het onderwijs in Nederland is immers gratis. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren. Uiteraard is een hogere bijdrage, als u die makkelijk kunt missen, ook van harte welkom. Wij zullen die zeker goed besteden aan mooie activiteiten voor de kinderen en ons hierover in ons jaarverslag verantwoorden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.


In de eerste maand van het schooljaar ontvangt u de uitnodiging voor de vrijwillige ouderbijdrage via Wiscollect. Voor het bepalen van de hoogte van die bijdrage dient onderstaande inkomensafhankelijke tabel als richtlijn.


Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het secretariaat.


Meerdere kinderen op verschillende vrije scholen

Voor een aantal gezinnen geldt dat kinderen op verschillende vrijescholen zitten. In dat geval kunt u er bij uw berekening vanuit gaan dat u recht hebt op het voordeel van meerdere kinderen op één vrije school. Ter verduidelijking: stel u heeft 1 kind op onze school en 1 kind op de bovenbouw. U kijkt dan in de kolom van 2 kinderen en betaalt aan ons het betreffende bedrag gedeeld door 2. De vrijwillige bijdrage aan de bovenbouw is overeenkomstig de daar geldende regeling


Betaling vrijwillige ouderbijdrage

In principe gaat de betaling van de ouderbijdrage via Wiscollect. Het is echter ook mogelijk om uw ouderbijdrage rechtstreeks over te maken. Voor de ouderbijdrage is er een aparte rekening bankrekeningnr: NL88 TRIO 0212 1955 57 ten name van: Stg. Vrijescholen Ithaka Bij betaling vermelden: ouderbijdrage Bergen; naam van kind(eren); de betreffende periode


Stichting Artaban

U kunt naast uw basisbijdrage ook een schenking doen aan de Stichting Artaban. Het geld dat via Artaban wordt overgemaakt komt 100% ten goede aan de Adriaan Roland Holstschool en de schenking is deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie: https://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban