Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Vrijwillige Ouderbijdrage

Zoals alle basisscholen, ontvangt ook onze school subsidie van het ministerie van Onderwijs op basis van het aantal leerlingen. Hiermee moet de exploitatie van school worden bekostigd. De vrijeschool uitgangspunten en doelstellingen, kort samengevat in “een harmonische ontwikkeling van hoofd, hart en handen” vragen een breder onderwijsaanbod en extra uitgaven.

  • Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage, wordt besteed aan personeelskosten, waar geen overheidssubsidie tegenover staat. Het maakt het mogelijk leraren meer voorbereidingstijd te geven om de eigen lessen te ontwerpen; er kunnen vakleerkrachten mee betaald worden, zoals de leerkracht euritmie; er kan ruimte gemaakt worden om de nodige extra zorg aan leerlingen te geven in de vorm van remedial teaching en interne begeleiding. Het maakt dat bij een kleinere klas niet direct aan het combineren van klassen gedacht hoeft te worden.
  • Een wezenlijk aspect van het vrijeschool onderwijs zijn de jaarfeesten. Voor het organiseren daarvan komen door de vrijwillige ouderbijdrage extra middelen ter beschikking.
  • Daarnaast worden hiermee educatieve activiteiten als museumbezoek, excursies, schoolreisjes en zwemles bekostigd.
  • De inrichting van de (kleuter)klassen met mooi meubilair en speelgoed vraagt om extra middelen. Dat geldt ook voor de aanschaf van leermiddelen, zoals periodeschriften en materiaal voor kunstzinnig onderwijs.
De ouderbijdrage is vrijwillig en mag nimmer een belemmering zijn om uw kind onze school te laten bezoeken. Ze is echter voor het in stand houden van de kwaliteit van ons onderwijs belangrijk.


In de eerste week van het nieuwe schooljaar wordt de jaarlijkse ouderbijdrage mail verstuurd. Op het bijgesloten toezeggingsformulier geeft u aan hoe groot uw bijdrage in het nieuwe schooljaar zal zijn. Voor het bepalen van de hoogte van die bijdrage dient de bijgevoegde inkomens-afhankelijke tabel als richtlijn. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het secretariaat.


U kunt naast uw basisbijdrage ook een schenking doen aan de Stichting Artaban. Het geld dat via Artaban wordt overgemaakt komt 100% ten goede aan de Adriaan Roland Holstschool en de schenking is deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie: https://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban