Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

SAMEN NAAR SCHOOL KLAS

In februari 2020 is de Samen naar school klas van start gegaan met 4 leerlingen. Daar is een voorbereidingstijd van ongeveer drie jaar aan vooraf gegaan. Het initiatief werd genomen door twee ouders die beiden een kind met een beperking hadden en een school voor hun kind zochten; een school waar niet alleen onderwijs op maat werd gegeven, maar waar ook de idee van “inclusief onderwijs” werd omarmd. Eén van hen verwoordde het als volgt:


Voordat mijn 1e kind werd geboren heb ik een aantal jaren als juf gewerkt o.a. op een vrije school. Ik ben lerares met heel mijn hart.

In het huidige school systeem zou in mijn ogen o.a. veel sterker gedifferentieerd moeten worden om onze kinderen – alle kinderen dus!! - onderwijs op maat te bieden.


Veel kinderen moeten zich nog steeds te veel aan het verouderde systeem aanpassen.

Omdat mijn dochter met Downsyndroom is geboren en dus duidelijk een aanbod op maat vraagt, voel ik me nu echt geroepen om in actie te komen en voor haar nieuwe paden te effenen; ik wil me inzetten voor een schoolplek op maat middenin de samenleving – iets wat ik voor elk kind zou willen.


Als leraren de mogelijkheid hadden zich sterker te kunnen richten op het individuele kind, zouden ook zogenaamde “afwijkingen” – in mijn ogen eerder bijzonderheden en kwaliteiten – niet meer zo’n probleem zijn in het dagelijks leven op school.


Henning Köhler, een Duitse heilpedagoog en therapeut voor kinderen en jongeren, die veel over gedragsbijzonderheden zoals b.v. ADHD en ADD heeft geschreven, heeft eens een seminar gehouden met het thema: „Wat is nou gewoon? Het verschil is gewoon!“

Dat is ook mijn insteek. Leven is diversiteit. Wij zijn gelukkig allemaal anders. En hoe rijk is het dan om elkaar te leren kennen en aan te vullen!

In 2018 ontstond een initiatiefgroep die samen met de leerkrachten van de school het volgende doel formuleerden:


“Een veilige haven voor kinderen met een specifieke zorgvraag middenin een vrije basisschool. Waar ze in kunnen stromen in de reguliere klassen en waar andersom kinderen uit de reguliere klassen bij de kinderen met een zorgvraag in de klas kunnen komen. Samen spelend en lerend, groeiend aan elkaar”.


Hoe ziet het er in de praktijk uit?

In onze klas verwelkomen we kinderen met verschillende beperkingen en uiteenlopende zorgvragen. Dit doen we met twee leerkrachten en twee kindbegeleiders van Esdégé Reigersdaal.


We werken vanuit de visie van het vrije school onderwijs; dat betekent dat ons aanbod heel breed is. Anders gezegd: we gaan uit van de ontwikkeling van hoofd-hart-handen.

Dat betekent dat we veel bewegen en zingen en naast de bekende schoolse vakken ook veel creatieve vakken hebben zoals schilderen, tekenen, boetseren en bakken.


We werken in de klas met pictogrammen en ondersteunende gebaren, zodat informatie ook visueel wordt ondersteund. Via gericht spel en werk aan tafel werken we aan de gestelde doelen. Ook bieden we extra ondersteuning in de klas, zo kan er bijvoorbeeld Leespraat, logopedie of fysiotherapie door externe medewerkers worden gegeven.


Het onderwijsaanbod in de Samen naar School klas is een combinatie van Vrijeschoolonderwijs en Speciaal Onderwijs. Het aanbod van leer- en ontwikkelingsstof en zorg is toegesneden op de behoeften van onze leerlingen. Voor ontwikkelingsdoelen zijn leerlijnen uitgezet met als doel een zo groot mogelijke ontwikkeling van de redzaamheid op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel gebied en de ontwikkeling in praktische zin. We werken ook met een leerlijn integratie (met de klassen van de vrije school ).


We worden ondersteund door een aan de school verbonden orthopedagoog. Er worden gedurende het schooljaar per kind multi disciplinaire overleggen gehouden. Alle betrokkenen zijn dan aanwezig en zo worden de begeleiding en de doelen op elkaar afgestemd.


(Broodjes bakken in de klas)


Samen naar school

Het “samen-gedeelte” van onze Samen naar school klas geven we vorm door onze kleuters samen met de kleuters van de andere klassen buiten te laten spelen of mee te laten doen met de viering van een jaarfeest.


Oudere kinderen gaan waar het mogelijk is naar de andere klassen, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen, de schrijfles, de weekopening en dergelijke. De daar aangeboden leerstof wordt meegenomen naar de eigen klas waar er op vaste momenten in de week verder aan wordt gewerkt.


Omgekeerd komen er kinderen uit andere klassen meedoen in de Samen naar school klas, bijvoorbeeld bij de ochtendkring of het vrije spel.

Het “samen-gedeelte” is maatwerk en wordt regelmatig met alle betrokkenen geëvalueerd.


Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden, stuur dan een mail naar: szoon@arhbergen.nl


Hier leest u een mooi artikel over onze klas van samen naar school.